Undervisning i 8 - 10. klasse

rød tråd

RYDHAVE TILBYDER UNDERVISNING TIL TRE ÅRGANGE

På Rydhave Slot er det vigtigste for dig, at du bliver glad for at gå i skole. Vi kalder det ansvar for egen læring. Det betyder, at du skal gå i skole, fordi du selv ved, at det er vigtigt.

Vi tilbyder 3 årgange, – 8., 9. og 10. klasse, og du kan vælge, om du vil være elev i et eller flere år.

Vi tilbyder Folkeskolens prøver, FP9 og FP10.  Hvert år har vi desuden terminsprøver og forældresamtaler, hvor vi løbende vurderer din udvikling.

På Rydhave Slot bliver du placeret i den niveaudelte undervisning efter både dine karakterer og dine egne ambitioner. Det betyder, at der på vores forskellige hold på tværs af årgangene opleves store karakterløft blandt de elever, der kan og vil.

Hvert skoleår følger en naturlig læringscirkel, hvor vi skaber motivation, øger din viden, giver dig opgaver og øvelser, og du sætter nye mål.

Allerede i december måned i 8. klasse skal det vurderes, om du er parat til at starte på en ungdomsuddannelse efter 9. eller 10. klasse. Det giver dig god tid til at forbedrede din ungdomsuddannelse. Vi vil gerne give alle elever en fantastisk mulighed for at nyde efterskolelivet og samtidig opnå et godt resultat.

 

INKLUSIONSTILBUD PÅ RYDHAVE SLOTS EFTERSKOLE

Efterskoler skal tilbyde supplerende undervisning eller anden faglig støtte til en elev, der har brug for støtte, og som ikke alene kan understøttes ved brug af undervisningsdifferentiering og holddannelse, med henblik på elevens inklusion i den almindelige undervisning. Det fremgår af § 3 a i Efterskoleloven.

På Rydhave Slots Efterskole har vi forskellige muligheder for inklusion til elever med behov for faglig støtte. Undervisningen tilrettes elevens faglige niveau og forudsætninger for indlæring. Skolen og forældrene udarbejder en individuel skriftlig plan for eleven, der beskriver den faglige støtte. I beskrivelsen indgår også aftaler om evaluering af støtten.

Følgende tiltag kan indgå i inklusionstilbuddet:

  • To-lærerordning

  • Lektiehjælp

  • Læsehjælp

  • Understøttende undervisning

  • Studiegrupper med vejleder

Et vellykket inklusionsforløb bygger på et meningsfuldt samarbejde med eleven, familien og de af skolens ressourcepersoner der er tilknyttet, samt skolens ledelse, der vil følge forløbet tæt.

 

SPECIALUNDERVISNING

Efterskolen kan søge tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, hvis de optager elever med behov for mere end 9 timers faglig støtte om ugen.

For at en elev kan få specialundervisningstilskud skal der udarbejdes en aktuel skriftlig udtalelse fra PPR  i elevens hjemkommune. Efterskolen udarbejder herefter en skriftlig plan for indsatsen for den pågældende elev.

MENTORORDNING OG STØTTEORDNING: 

Elever kan i nogle tilfælde have behov for særlig støtte i fritiden. Særlige behov betyder iflg. serviceloven, at den unges behov ikke kan imødekommes ved de tilbud, der i almindelighed er tilgængelige for børn, unge og deres forældre. På efterskolen kan det fx være tid til ekstra samtaler eller støtte til at strukturere hverdagen og indgå i sociale relationer. Det er typisk efterskolen, der sammen med forældrene vurderer, hvor mange støttetimer pr. uge, eleven har behov for. Det er herefter elevens kommune, som træffer den endelige beslutning om behovet for støtte. Hvis kommunen vurderer, at eleven har særligt behov for støtte og bevilger støtte i fritiden, skal der udarbejdes en børnefaglig undersøgelse, også kaldet en § 50-undersøgelse. Det er en god idé at søge i god tid før skolestart.

I nogle tilfælde kan kommunen også yde støtte ved at udpege en fast kontaktperson efter servicelovens § 52, stk. 3 nr. 6. Det kan være i et tilfælde, hvor den unge har brug for en bestemt person at tale med eller tættere opfølgning end støtte efter § 52, stk. 3 nr. 9 umiddelbart lægger op til. En fast kontaktperson kan godt være en lærer, men vedkommende aflønnes direkte af kommunen for opgaven.

FÆLLESSKAB I SLÆGTERNE

Du kommer til at bo i en slægt med andre elever, som sikkert er forskellige fra dig. De kan være yngre eller ældre, de kan være tilmeldt andre linjer, og de er måske fra andre dele af landet.

Hvis man går på skolen mere end et år, har man et øget ansvar for de nye elever. Det betyder, at du kommer vil vokse med opgaverne, og du vil at opleve, at andre elever viser dig vejen. Din slægt er den samme hele skoleåret, og bliver du her i flere skoleår, skal du være med til at bygge en ny slægt op året efter. Allerede fra 8. klasse vil du blive inddraget i store og små beslutninger gennem skolens elevråd.  Her gælder det gamle ord om, at du skal yde for at nyde, og at du skal gøre din pligt og kræve din ret.

Som du kan se rundt på hjemmesiden, så er der ingen grænser for de muligheder, vores elever har. Du bliver en del af en ubegrænset bevægelse, og du bestemmer selv, hvor længe du vil være med.

8 klasse efterskole

Dansk · Matematik · Engelsk · Fysik/kemi Biologi · Geografi · Historie/Samfundsfag Kristendom · Tysk (tillbud)

9 klasse efterskole

Dansk · Matematik · Engelsk · Fysik/kemi Biologi · Geografi · Historie/Samfundsfag Kristendom · Tysk (tillbud)

10 klasse efterskole

Dansk · Matematik · Engelsk · Fysik/kemi Flex10-ILL · Dit liv · Din verden
Tysk (tilbud) · Fysik/kemi (tilbud)

dagsskema på efterskolen