inklusion og støtte

Rydhave Slots Efterskole er en almen efterskole. Vi tilbyder i begrænset omfang supplerende undervisning eller anden faglig støtte til elever som har brug for det, og som ikke alene kan understøttes ved undervisningsdifferentiering og/eller holddannelse. 

For at vi kan få inklusionen til at lykkes bedst muligt, er det en forudsætning, at vi allerede ved tilmelding / optagelse får flest mulige oplysninger om elevens særlige behov. Det er derfor vigtigt, at elev/forældre oplyser skolen om elevens særlige behov uanset om de er små eller store. 

  

Inklusionstilbud på Rydhave Slots Efterskole 

På RSE har vi forskellige muligheder for inklusion af elever med behov for faglig støtte under 9 timer om ugen. Undervisningen tilrettes elevens faglige niveau og forudsætninger for indlæring. Skolen og forældrene udarbejder en individuel skriftlig plan for eleven, der beskriver den faglige støtte. I beskrivelsen indgår også aftaler om evaluering af støtten. 

 Følgende tiltag kan indgå i inklusionstilbuddet: 

  • To-lærerordning 
  • Lektiehjælp 
  • Ekstra tid med kontaktlærer  
  • Samtaler med skolens trivselsteam  

Et vellykket inklusionsforløb bygger på et meningsfuldt samarbejde med eleven, familien og de af skolens ressourcepersoner der er tilknyttet, samt skolens ledelse, som vil følge forløbet tæt. 
 
 
Specialundervisning 
 
Rydhave Slots Efterskole er ikke en specialefterskole, og tilbyder derfor kun specialundervisning i begrænset omfang.  
Efterskolen kan søge tilskud til specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand, hvis de vælger at optage en elev med behov for mere end 9 timers faglig støtte om ugen.  
 
For at en elev kan få specialundervisningstilskud skal der udarbejdes en aktuel skriftlig udtalelse fra PPR i elevens hjemkommune. Efterskolen udarbejder herefter en skriftlig plan for indsatsen for den pågældende elev, hvis skolen vurderer at vi har kompetencerne til at imødekomme elevens særlige behov.  
 
Kontakt skolen inden indmeldelse for at høre nærmere.  
 
 
Ordblinde elever 
 
Rydhave Slots Efterskole er ikke specialiseret i ordblindhed. Vi optager hvert år ordblinde elever, som deltager på lige fod med de andre elever via deres hjælpemidler. Eleven skal være selvkørende i programmerne når de kommer på skolen. Skolens undervisere er jævnligt på kurser, for at forny deres viden indenfor området. 
 
Eleven skal selv medbringe en bærbar computer, på lige for med de andre elever.  
Skolen har abonnement på AppWriter og TxtAnalyser. 

 

Sociale støttetimer 

Elever kan i nogle tilfælde have behov for særlig støtte i fritiden. Særlige behov betyder iflg. serviceloven, at den unges behov ikke kan imødekommes ved de tilbud, der i almindelighed er tilgængelige for børn, unge og deres forældre.  

På efterskolen kan det fx være tid til ekstra samtaler, eller støtte til at strukturere hverdagen og indgå i sociale relationer. Det er typisk efterskolen, der sammen med forældrene og relevante kontaktpersoner fra kommunen vurderer, hvor mange støttetimer eleven har behov for pr. uge. Det er herefter elevens kommune, som træffer den endelige beslutning om behovet for støtte.  

Kontakt skolen inden indmeldelse for at høre nærmere.