For forældre

INFORMATION TIL FORÆLDRE

Nyttig information - Fra A til Z

Aktiviteter
Der er mange frivillige tilbud på Rydhave. Ofte vil der være mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter i idrætshallen, bruge hænderne i værkstederne eller spille musik sammen med andre. Nogle gange arrangeres der ture og ekskursioner – måske med skolens egen bus – andre gange skal elever deltage i idrætsstævner, hvor der konkurreres i nogle af de idrætsgrene, som det er muligt at vælge på skolen.

Alternative uger (A-uger)
Der er i årets løb en del alternative uger. Der er en temauge, en skitur samt flere andre alternative uger. I en uge skal eleverne i 9. klasse arbejde med deres projektopgave. Elever i 10. klasse skal i samme uge arbejde med en særlig erhvervsrettet opgave kaldet OSO, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes uddannelses- og erhvervsønsker. Der er også en uge med erhvervspraktik.

Bøger m.m.
Undervisningen vil inddrage ordbøger i de digitale netbaserede udgaver, og målet er naturligvis gennem den daglige brug at give eleven så gode forudsætninger for at klare prøverne, som det er muligt. Alt andet undervisningsmateriale anskaffer vi.

Computere
Undervisningen og hverdagen inddrager løbende computere og mobiltelefoner, så medbring bærbar computer. Skolen arbejder ud fra princippet Bring Your Own Device.
Erstatningspligt
Eventuelle ødelæggelser på værelset eller på andet af skolens materiale skal betales af den enkelte elev efter regning. Det er vores erfaring at langt de fleste skader dækkes af familiernes forsikringsselskab. Dog ikke når der er tale om bevidste ødelæggelser.

Forsikring
Det er vigtigt, at I overvejer, om I er dækket, som I gerne vil af jeres ulykkesforsikring. Særligt de elever som dyrker farlig sport bør overveje deres forsikringer nøje. Skolen har ingen ulykkesforsikring, som dækker eleverne. Skolen er udelukkende erhvervs- og produktansvarsforsikret. Det betyder, at Rydhave Slots Efterskole anbefaler, at eleven heltidsulykkesforsikres. Det er yderst vigtigt at have en indboforsikring, samt at være opmærksom på hvordan I er dækket, når et eller flere børn er på efterskole. Særligt dækningen af simpelt tyveri er væsentlig. Skolen er naturligvis dækket af en årsrejseforsikring for alle, der deltager på skolens ture og rejser.

Fritagelse og fravær
Skal en elev have fri til læge- eller tandlægebesøg, en familiefest eller andet, skal forældrene kontakte kontaktlæreren via Viggo. Det er, af sociale årsager, yderst vigtigt for skolen, at alle elever er med til afslutningen hver fredag indtil kl. 14.45. Der kan derfor kun yderst undtagelsesvist gives tidligere fri om fredagen. Ved alle fritagelser har eleven selv ansvaret for at følge op på den tabte undervisning. Det er normalt ikke muligt at holde fri i de weekender eller dele af en weekend, hvor der er skoledage/aktiviteter med mødepligt for alle. Angående ferier og fridage uden for ferieplanen, så siger loven, at der ikke udbetales tilskud fra staten, til skolen, i hele den pågældende uge. Derfor modtager vi ikke tilskud til en elev, der er med forældrene på ferie eller tager et par fridage uden for skolens ferier. Derfor opkræver vi normalt kr. 3.000,00, hvis familierne beder eleverne fri i en normal skoleuge.
Hallen
Hallen må benyttes i fritiden, når den er ledig. Enhver rydder op efter sig selv. Sammen med hallen ligger et styrketræningsrum med forskellige muligheder for styrke- og fitnesstræning.

Hjemmesiden og de sociale medier
Her kan alle følge med i livet på Rydhave Slot. Vi er aktive på www.rydhave.dk, www.facebook.com/Rydhaveslotsefterskole, www.instagram.com/rydhave, www.twitter.com/Rydhave

Inklusion
Skolen indgår inklusionsaftaler med de individuelle familier og indsatsen kan iværksættes fra skolestart. Rydhave Slot har en målsætning om at have ca. 5% inklusionselever.

Internet
Vi har internet og trådløst netværk på skolen. Skolen har, lovpligtigt og af sikkerhedshensyn, efter dansk lov, en forpligtelse til at registrere al datatrafik på en lukket server.
Kalender
En mere overordnet kalender findes på hjemmesiden.

Kontoret 97441522
Forældre er meget velkomne til at kontakte skolen for informationer eller samtaler.

Lektielæsning
Der er lektielæsning hver dag. Eleverne sidder på værelset. Der er altid lærere til rådighed i lektielæsningstiden. Desuden tilbyder efterskolen en lektiecafé, som eleverne kan benytte.

Materialer
Elever, som har valgt et værkstedsfag, kan få behov for at forbruge materialer ud over de 150 kr. der er afsat pr. halvårsvalgfag. Eleverne vælger til dels selv, hvad de vil lave, men overskrides det afsatte beløb, bliver ekstra omkostninger skrevet på elevregningen. Store beløbsoverskridelser kræver forældrenes accept.

Medicin
Skolen har pligt til at registrere alt medicin på skolen. Eleverne kan efter skolens og forældrenes skøn selv holde styr på medicinen, men husk at orientere vores skolemor om, at der er medicin på værelset.

Mobiltelefon
Du kan ikke undvære en mobiltelefon på Rydhave Slot. Vi bruger SMS som en del af vores kommunikation med eleverne i dagligdagen, ligesom skema og anden nyttig information skal findes på SkolePlan. Du skal naturligvis vise hensyn, både i undervisningen, på skolen og på værelset.

Musikanlæg, radio, TV m.m.
Man må ikke medbringe stereoanlæg, større musikanlæg, store højtalere og TV. Du må meget gerne have et mindre højtalersæt til computer. Du skal medbringe en clockradio/vækkeur/mindre ghettoblaster eller andet, som kan vække dig om morgenen. Du kan ikke regne med, at din mobiltelefon er dit vækkeur. Medbragt udstyr, PC/Mac, musikinstrumenter eller andet udstyr, på eget ansvar. Skolen erstatter ikke udstyr, der evt. går i stykker eller forsvinder.
Omsorgsplan
På Rydhave Slots Efterskole findes en omsorgsplan, der bruges, når ”det, der ikke må ske, alligevel sker”. Skolen bør underrettes ved alvorlige familiebegivenheder – fx skilsmisse, alvorlig sygdom, dødsfald el.lign.

Opholdslokaler
På Rydhave Slot er der mange dagligstuer og fællesarealer. Pas godt på tingene, vi hjælper hinanden med at værne om inventaret.

Pas
Da vi er en international skole, som rejser flere gange om året, skal alle elever aflevere et gyldigt pas på kontoret ved skoleårets start. Så er vi sikre på, at alle kan komme med til udlandet. Kontroller udløbsdatoen.

Post
Posten til eleverne adresseres således:

Elevens navn
Rydhave Slots Efterskole
Holstebrovej 38
7830 Vinderup
Skolebetaling
Betaling for opholdet klares månedsvis forud i 12 rater. Første rate forefalder til betaling den 1. juni og sidste rate den 1. maj. Udover den beregnede elevbetaling kan der blive tale om betaling for materialer. I vil blive grundigt informeret om evt. egenbetaling i forbindelse med rejserne, men kig på rejsesiderne og hold jer opdateret om økonomien der.

Skoledragt
Der er hvert år en skoledragt, som er et sæt, der både kan bruges til sport og afslapning.

Skolestart
Skoleåret 2021/2022 starter søndag den 8. august 2021. 

Sprog og omgangstone
Bandeord, ukvemsord samt nedladende tale om andre personer accepteres ikke. Vi er alle med til at skabe et godt år for hinanden på Rydhave Slot.
Transport til og fra Rydhave
Nærmeste togstationer er Vinderup og Holstebro. Desuden kører busser til og fra Skive, Vinderup og Holstebro forbi Rydhave. I weekenderne er der ikke mange afgange, så vi tilbyder at hente i Vinderup/Holstebro når tog og busser ikke passer sammen.

Udmeldelse eller hjemsendelse
Såfremt hjemmet og en elev skulle ønske at afbryde skoleopholdet, må der “siges op”, senest fire uger forinden. Når “opsigelsesfristen” overholdes, skal der ikke betales yderligere pga. afbrydelse af opholdet. Såfremt eleven afbryder efterskoleopholdet uden varsel, eller hvis eleven overtræder skolens regler eller landets love, undlader at efterkomme skolens påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser adfærd, som er uforenelig med skoleopholdet. Ved uvarslet afbrydelse betales en afbrydelsesbetaling på kr. 9.420,00. Afbrydes opholdet i utide eller meldes der fra inden skoleåret begynder, tilbagebetales depositum ikke.

Undervisningen
Vi forbereder os og underviser efter principperne i Cooperative Learning og Positiv Psykologi. Naturligvis forekommer der afvigelser fra dette, når det skønnes væsentligt. Det betyder, at elevernes faglige udbytte, afhænger af den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen. Undervisningen bliver tilrettelagt, så den enkeltes udbytte bliver bedst muligt. Vi underviser i alle prøveforberedende fag, som kendes fra folkeskolen, og alle elever deltager i de tilsvarende afsluttende prøver. Der ydes støtteundervisning til elever, som er beskrevet i en PPR-rapport, som anbefaler støtte. En del uger anvendes til et målrettet forløb omkring et tema eller en arbejdsform. Se under ”Alternative uger”. Derudover vil du få mulighed for at deltage I en lang række valgfag og aktiviteter og således opdyrke og udvikle nye evner og interesser. Efterskolens lærere varetager uddannelses- og erhvervsvejledningen.

Værelsesrengøring
Værelserne skal gøres i orden hver morgen inden kl. 7.55 og holdes i orden resten af dagen. 

Værelsesudstyr
Til værelset skal du medbringe en rullemadras til at lægge over skolens madras, dyne, pude, sengelinned og et tæppe til at lægge over sengen i dagtimerne. En god idé er at medbringe ting til væggene, så dit og din værelseskammerats værelse bliver lidt hyggeligt.

Weekender
Man kan i weekenderne blive på skolen og tage del i det fællesskab og det liv, som en weekend på Rydhave Slot altid byder på, og som er noget særligt ved det at komme på efterskole. I de weekender, hvor eleven vælger at blive på skolen, deltager man i de aktiviteter, der skal foregå, og som eleverne som regel har medindflydelse på. Dagen slutter måske med hyggeligt samvær ved bålpladsen eller i den gamle Riddersal – afhængig af vejr og årstid. Et par gange i løbet af året skal eleven blive en lørdag/søndag, og et par gange i skoleåret vil der være forlænget weekend, fordi vi har valgt at flytte rundt på fridagene i foråret.

A – B – C

Aktiviteter
Der er mange frivillige tilbud på Rydhave. Ofte vil der være mulighed for at deltage i forskellige aktiviteter i idrætshallen, bruge hænderne i værkstederne eller spille musik sammen med andre. Nogle gange arrangeres der ture og ekskursioner – måske med skolens egen bus – andre gange skal elever deltage i idrætsstævner, hvor der konkurreres i nogle af de idrætsgrene, som det er muligt at vælge på skolen.
 
Alternative uger (A-uger)
Der er i årets løb en del alternative uger. Der er en Temauge, en skitur samt flere andre alternative uger. I en uge skal eleverne i 9. klasse arbejde med deres projektopgave. Elever i 10. klasse skal i samme uge arbejde med en særlig erhvervsrettet opgave kaldet OSO, hvor der tages udgangspunkt i den enkeltes uddannelses- og erhvervsønsker. Der er også en uge med erhvervspraktik.
 
Bøger m.m.
Undervisningen vil inddrage ordbøger i de digitale netbaserede udgaver og målet er naturligvis gennem den daglige brug at give eleven så gode forudsætninger for at klare prøverne, som det er muligt. Alt andet undervisningsmateriale anskaffer vi.
 
Computere
Undervisningen og hverdagen inddrager løbende computere og mobiltelefoner, så medbring bærbar computer. Skolen arbejder ud fra princippet, Bring Your Own Device.

E – F – G

Erstatningspligt
Eventuelle ødelæggelser på værelset eller på andet af skolens materiale skal betales af den enkelte elev efter regning. Det er vores erfaring at langt de fleste skader dækkes af familiernes forsikringsselskab. Dog ikke når der er tale om bevidste ødelæggelser.
 
Forsikring
Det er vigtigt, at I overvejer, om I er dækket, som I gerne vil af jeres ulykkesforsikring. Særligt de elever som dyrker farlig sport bør overveje deres forsikringer nøje.
Skolen har ingen ulykkesforsikring, som dækker eleverne. Skolen er udelukkende erhvervs- og produktansvarsforsikret. Det betyder, at Rydhave Slots Efterskole anbefaler, at eleven heltidsulykkesforsikres.
Det er yderst vigtigt at have en indboforsikring, samt at være opmærksom på hvordan I er dækket, når et eller flere børn er på efterskole. Særligt dækningen af simpelt tyveri er væsentlig.
Skolen er naturligvis dækket af en årsrejseforsikring for alle der deltager på skolens ture og rejser.
 
Fritagelse og fravær
Skal en elev have fri til læge- eller tandlægebesøg, en familiefest eller andet, skal forældrene kontakte kontaktlæreren via Viggo.
Det er, af sociale årsager, yderst vigtigt for skolen, at alle elever er med til afslutningen hver fredag indtil kl. 14.45. Der kan derfor kun yderst undtagelsesvist gives tidligere fri om fredagen.
Ved alle fritagelser har eleven selv ansvaret for at følge op på den tabte undervisning. Det er normalt ikke muligt at holde fri i de weekender eller dele af en weekend, hvor der er skoledage/aktiviteter med mødepligt for alle.
Angående ferier og fridage uden for ferieplanen, så siger loven, at der ikke udbetales tilskud fra staten, til skolen, i hele den pågældende uge.
Derfor modtager vi ikke tilskud til en elev, der er med forældrene på ferie eller tager et par fridage uden for skolens ferier. Derfor opkræver vi normalt kr. 3.000,00, hvis familierne beder eleverne fri i en normal skoleuge.

H – I – J

 
Hallen
Hallen må benyttes i fritiden, når den er ledig. Enhver rydder op efter sig selv. Sammen med hallen ligger et styrketræningsrum med forskellige muligheder for styrke- og fitnesstræning.
 
Hjemmesiden og de sociale medier
Her kan alle følge med i livet på Rydhave Slot. Vi er aktive på
www.rydhave.dk
www.facebook.com/Rydhaveslotsefterskole
www.instagram.com/rydhave
www.twitter.com/Rydhave
 
Inklusion
Skolen indgår inklusionsaftaler med de individuelle familier og indsatsen kan iværksættes fra skolestart. Rydhave Slot har en målsætning om at have ca. 5% inklusionselever.
 
Internet
Vi har Internet og trådløst netværk på skolen.
Skolen har, lovpligtigt og af sikkerhedshensyn, efter dansk lov, en forpligtelse til at registrere al datatrafik på en lukket server.

K – L – M

Kalender
En mere overordnet kalender findes på hjemmesiden.
 
Kontoret 97441522
Forældre er meget velkomne til at kontakte skolen for informationer eller samtaler.
 
Lektielæsning
Der er lektielæsning hver dag. Eleverne sidder på værelset. Der er altid lærere til rådighed i lektielæsningstiden. Desuden tilbyder efterskolen en lektiecafé, som eleverne kan benytte.
 
Materialer
Elever, som har valgt et værkstedsfag, kan få behov for at forbruge materialer ud over de 150 kr. der er afsat pr. halvårsvalgfag. Eleverne vælger til dels selv, hvad de vil lave, men overskrides det afsatte beløb, bliver
ekstra omkostninger skrevet på elevregningen. Store beløbsoverskridelser kræver forældrenes
accept.
 
Medicin
Skolen har pligt til at registrere alt medicin på skolen. Eleverne kan efter skolens og forældrenes skøn selv holde styr på medicinen, men husk at orientere sygeplejersken om, at der er medicin på værelset.
 
Mobiltelefon
Mobiltelefonen må gerne medbringes, men du skal naturligvis vise hensyn, både i undervisningen, på skolen og på værelset.
 
Musikanlæg, radio, TV m.m.
Man må ikke medbringe stereoanlæg, større musikanlæg, store højtalere og TV. Du må meget gerne have et mindre højtalersæt til computer.
Du skal medbringe en clockradio/vækkeur/mindre ghettoblaster eller andet som kan vække dig om morgenen. Du kan ikke regne med at din mobiltelefon er dit vækkeur.
Medbragt udstyr, PC/Mac, musikinstrumenter eller andet udstyr, på eget ansvar. Skolen erstatter ikke udstyr, der evt. går i stykker eller forsvinder.

N – O – P

Omsorgsplan
På Rydhave Slots Efterskole findes en omsorgsplan, der bruges, når ”det, der ikke må ske, alligevel sker”. Skolen bør underrettes ved alvorlige familiebegivenheder – fx skilsmisse, alvorlig sygdom, dødsfald el.lign.
 
Opholdslokaler
Rydhave Slot er der mange dagligstuer og fællesarealer. Pas godt på tingene, vi hjælper hinanden med at værne om inventaret.
 
Pas
Da vi er en international skole, som rejser flere gang om året, skal alle elever aflevere et gyldigt pas på kontoret ved skoleårets start. Så er vi sikre på, at alle kan komme med til udlandet.
Kontroller udløbsdatoen.
 
Post
Posten til eleverne adresseres således:
 
Elevens navn
Rydhave Slots Efterskole
Holstebrovej 38
7830 Vinderup

Q – R – S

Skolebetaling
Betaling for opholdet klares månedsvis forud i 12 rater. Første rate forefalder til betaling den 1. juni og sidste rate den 1. maj. Udover den beregnede elevbetaling kan der blive tale om betaling for materialer. I vil blive grundigt informeret om evt. egenbetaling i forbindelse med rejserne, men kig på rejsesiderne og hold jer opdateret om økonomien der.
 
Skoledragt
Der er hvert år en skoledragt, som er et sæt, der både kan bruges til sport og afslapning. Skoledragten er betalt indmeldelsesgebyret.
 
Skolestart
Skoleåret 2021/2022 starter søndag den 8. august 2021. 
 
Sprog og omgangstone
Bandeord, ukvemsord samt nedladende tale om andre personer accepteres ikke. Vi er alle med til at skabe et godt år for hinanden på Rydhave Slot.

T – U – V/W

Transport til og fra Rydhave
Nærmeste togstationer er Vinderup og Holstebro. Desuden kører busser til og fra Skive, Vinderup og Holstebro forbi Rydhave. I weekenderne er der ikke mange afgange, så vi tilbyder at hente i Vinderup/Holstebro når tog og busser ikke passer sammen.
 
Udmeldelse eller hjemsendelse
Såfremt hjemmet og en elev skulle ønske at afbryde skoleopholdet, må der “siges op”, senest fire uger forinden. Når “opsigelsesfristen” overholdes, skal der ikke betales yderligere pga. afbrydelse af opholdet. Såfremt eleven afbryder efterskoleopholdet uden varsel, eller hvis eleven overtræder skolens regler eller landets love, undlader at efterkomme skolens påbud og anvisninger eller i øvrigt udviser adfærd, som er uforenelig med skoleopholdet. Ved uvarslet afbrydelse betales en afbrydelsesbetaling på kr. 9.420,00. Afbrydes opholdet i utide eller meldes der fra inden skoleåret begynder, tilbagebetales depositum ikke.
 
Undervisningen
Vi forbereder os og underviser efter principperne i Cooperative Learning og Positiv Psykologi. Naturligvis forekommer der afvigelser fra dette, når det skønnes væsentligt. Det betyder, at elevernes faglige udbytte, afhænger af den enkelte elevs aktive deltagelse i undervisningen. Undervisningen bliver tilrettelagt, så den enkeltes udbytte bliver bedst muligt. Vi underviser i alle prøveforberedende fag, som kendes fra folkeskolen, og alle elever deltager i de tilsvarende afsluttende prøver. Der ydes støtteundervisning til elever, som er beskrevet i en PPR-rapport, som anbefaler støtte. En del uger anvendes til et målrettet forløb omkring et tema eller en arbejdsform. Se under ”Alternative uger”. Derudover vil du få mulighed for at deltage I en lang række valgfag og aktiviteter og således opdyrke og udvikle nye evner og interesser. Efterskolens lærere varetager uddannelses- og erhvervsvejledningen.
 
Værelsesrengøring
Værelserne skal gøres i orden hver morgen inden kl. 7.55 og holdes i orden resten af dagen. 
 
Værelsesudstyr
Til værelset skal du medbringe en rullemadras til at lægge over skolens madras, dyne, pude, sengelinned og et tæppe til at lægge over sengen i dagtimerne. En god idé er at medbringe ting til væggene, så dit og din værelseskammerats værelse bliver lidt hyggeligt.
 
Weekender
Man kan i weekenderne blive på skolen og tage del i det fællesskab og det liv, som en weekend på Rydhave Slot altid byder på, og som er noget særligt ved det at komme på efterskole. I de weekender, hvor eleven vælger at blive på skolen, deltager man i de aktiviteter, der skal foregå, og som eleverne som regel har medindflydelse på. Dagen slutter måske med hyggeligt samvær ved bålpladsen eller i den gamle Riddersal – afhængig af vejr og årstid. Et par gange i løbet af året skal eleven blive en lørdag/søndag og et par gange i skoleåret vil der være forlænget weekend, fordi vi har valgt at flytte rundt på fridagene i foråret.